Googleランクページ…1042日目

      2014/11/06

SEO対策に苦戦してます[emoji:v-399]
SEOとは…簡単に言うと…
検索上位になる為の技術です
私をGoogleで検索しても…[emoji:v-398][emoji:v-219]
なかなか…上位に来ない[emoji:v-406]
札幌 指圧 白石
まったく上位に入らない[emoji:v-404]
てか…一般の方が治療院を探すのなら…[emoji:v-391][emoji:v-354]
札幌 マッサージ
こんな風に…検索するかと…[emoji:v-403][emoji:v-426]
しかし…検索しても…風俗サイトばかり[emoji:v-399]
知る人ぞ知る
…で良いのですが…[emoji:v-411][emoji:v-344]
それは、軌道に乗ったら…の話で…[emoji:v-403][emoji:e-330]
Googleランクページ(RP)
皆さん、ご存知でしたか?[emoji:v-398][emoji:v-221]
ホームページにはランクがあるのです[emoji:v-399]
どれだけ良質で…情報が多く…人気なのか…[emoji:v-404]
Googleは、密かにランク付けしてます[emoji:v-406]
これが上位に位置すると…[emoji:v-414][emoji:v-426]
晴れて、検索し易くなります[emoji:v-415][emoji:v-354]
こんな事をしてるより…[emoji:v-388]
早く仕事したいよ~…[emoji:v-399]

 - 日常・仕事